รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2220-4005
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
21 207571 นายอุดร อินทร์ประเสริฐ อดีตพนักงาน
22 207571 นายอุดร อินทร์ประเสริฐ อดีตพนักงาน
23 207571 นายอุดร อินทร์ประเสริฐ อดีตพนักงาน
24 207571 นายอุดร อินทร์ประเสริฐ อดีตพนักงาน ขาดสำเนาบัตรบำนาญ (สีส้ม)
25 207571 นายอุดร อินทร์ประเสริฐ อดีตพนักงาน ขาดสำเนาบัตรบำนาญ (สีส้ม)
26 208240 นายประสาร ขาวผิว อดีตพนักงาน ขาดเอกสาร บัตรอดีตพนักงาน (สีส้ม)
27 011786 นายสมบูรณ์ คงกระพันธ์ อดีตพนักงาน
28 151212 นางสุขุมาลย์ ศรีตุลา อดีตพนักงาน
29 208124 นายปรีดา คนคล่อง อดีตพนักงาน
30 198971 นายสละ ยันเยี่ยม อดีตพนักงาน
31 2024270 นาย วรนนท์ ชนะ พนักงาน
32 0134899 นาย ไกรฤกษ์ ศรีจะบก พนักงาน
33 0146244 นาย สาโรจน์ สุขแสงดาว พนักงาน
34 170993 นายวุฒิไกร ทองวงศ์ อดีตพนักงาน
35 101401 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล พนักงาน บัตรพนักงานและบัตรประชาชนไม่มี
36 190354 นายประจบ ส้มเขียวหวาน อดีตพนักงาน
37 201940 นายธวัชชัย เสตางกูล อดีตพนักงาน
38 208133 นายพงษ์ชัย ไชยมงคล อดีตพนักงาน
39 052496 นายประสาน สีม่วง อดีตพนักงาน เลขบัตรประชาชนผิด
40 052496 นายประสาน สีม่วง อดีตพนักงาน เลขบัตรประชาชนผิด
หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 735 หน้าทั้งหมด 14696 รายการ