รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2220-4005
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
41 052496 นายประสาน สีม่วง อดีตพนักงาน เลขบัตรประชาชนผิด
42 134290 นางวรรณวิมล แซ่เจ็ง อดีตพนักงาน
43 134290 นางวรรณวิมล แซ่เจ็ง อดีตพนักงาน
44 134290 นางวรรณวิมล แซ่เจ็ง อดีตพนักงาน
45 102715 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล อดีตพนักงาน รหัสไม่ถูกต้อง
46 203852 นายสุชาติ ถาวรกิรติขจร อดีตพนักงาน
47 2036510 น.ส. เกตน์สิรี วิวัฒนพงศ์พันธ์ พนักงาน
48 2036510 น.ส. เกตน์สิรี วิวัฒนพงศ์พันธ์ พนักงาน
49 2036510 น.ส. เกตน์สิรี วิวัฒนพงศ์พันธ์ พนักงาน
50 2036510 น.ส. เกตน์สิรี วิวัฒนพงศ์พันธ์ พนักงาน
51 2036510 น.ส. เกตน์สิรี วิวัฒนพงศ์พันธ์ พนักงาน
52 052496 นายประสาน สีม่วง อดีตพนักงาน
53 202041 นายสุรพล จงไพบูลย์ อดีตพนักงาน
54 147893 นายเจริญ ฤทธิทรง อดีตพนักงาน
55 173396 นายประสิทธิ์ สุขนุช อดีตพนักงาน
56 007602 นายประพันธ์ พันธุ์เสือ อดีตพนักงาน
57 1552244 น.ส. นันนภัส ชมผึ้ง ลูกจ้าง
58 1245530 นาย พีรวิชญ์ รักษ์ศรีทอง พนักงาน
59 1245530 นาย พีรวิชญ์ รักษ์ศรีทอง พนักงาน
60 1245530 นาย พีรวิชญ์ รักษ์ศรีทอง พนักงาน
หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 735 หน้าทั้งหมด 14696 รายการ