รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2220-4005
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
61 1245530 นาย พีรวิชญ์ รักษ์ศรีทอง พนักงาน
62 208071 นายประพันธ์ สุทธิภาค อดีตพนักงาน
63 1310600 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลูกจ้าง ไม่ใช่เลขประจำตัวที่ถูกต้อง
64 147583 นายวิเชียร อ่องรุ่งเรือง อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 147583
65 147583 นายวิเชียร อ่องรุ่งเรือง อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 147583
66 3171062 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล พนักงาน กรุณาส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบ
67 1546067 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลูกจ้าง เลข ทสค. เป็น 1540667 ชื่อที่ปรากฏในฐานข้อมูล ไม่ตรงกันหน้าบัตรประชาชน
68 1546067 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลูกจ้าง เลข ทสค. เป็น 1540667 ชื่อที่ปรากฏในฐานข้อมูล ไม่ตรงกันหน้าบัตรประชาชน
69 1546067 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลูกจ้าง เลข ทสค. เป็น 1540667 ชื่อที่ปรากฏในฐานข้อมูล ไม่ตรงกันหน้าบัตรประชาชน
70 1546067 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลูกจ้าง เลข ทสค. เป็น 1540667 ชื่อที่ปรากฏในฐานข้อมูล ไม่ตรงกันหน้าบัตรประชาชน
71 1546067 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลูกจ้าง เลข ทสค. เป็น 1540667 ชื่อที่ปรากฏในฐานข้อมูล ไม่ตรงกันหน้าบัตรประชาชน
72 1546067 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลูกจ้าง เลข ทสค. เป็น 1540667 ชื่อที่ปรากฏในฐานข้อมูล ไม่ตรงกันหน้าบัตรประชาชน
73 1546067 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลูกจ้าง เลข ทสค. เป็น 1540667 ชื่อที่ปรากฏในฐานข้อมูล ไม่ตรงกันหน้าบัตรประชาชน
74 1546067 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลูกจ้าง เลข ทสค. เป็น 1540667 ชื่อที่ปรากฏในฐานข้อมูล ไม่ตรงกันหน้าบัตรประชาชน
75 178954 นายสุนันท์ เนตรศาสตร์ อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 178954
76 1527495 นาย วรรธนัย พุทธิมา ลูกจ้าง เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 1527495
77 027610 นายวิชัย สุขจำลอง อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 027610
78 208416 นายอรุณ ต๊ะศิริ อดีตพนักงาน
79 203816 นายนคร วงษ์สามารถ อดีตพนักงาน
80 203816 นายนคร วงษ์สามารถ อดีตพนักงาน
หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 735 หน้าทั้งหมด 14696 รายการ