รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
61 2047052 ส.ต.อ.หญิง วราภรณ์ เพ็ชรอยู่ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
62 223053 นายจักกฤช ธเนศภัทรกุล อดีตพนักงาน ขาดเอกสารบัตรบำนาญ
63 2046802 ด.ต. ธนิต ทองหวั่น พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
64 2046917 ด.ต.หญิง มนัชญา จัวนาน พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
65 2046917 ด.ต.หญิง มนัชญา จัวนาน พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
66 2046840 ด.ต. ปรานต์ ปริสาวงศ์ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
67 2046840 ด.ต. ปรานต์ ปริสาวงศ์ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
68 2046840 ด.ต. ปรานต์ ปริสาวงศ์ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
69 203790 นายสุธน นันทพล อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
70 2047105 ส.ต.ท.หญิง ศิรดา บุญมี พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
71 2047105 ส.ต.ท.หญิง ศิรดา บุญมี พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
72 2047105 ส.ต.ท.หญิง ศิรดา บุญมี พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
73 2047026 ด.ต.หญิง ปิติพร ชิตเจริญธรรม พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
74 2046565 ด.ต.หญิง ปรียานุช อนันท์ พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
75 2046553 ด.ต. ประโยชน์ ไกรนรา พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
76 2046292 ร.ต.อ. มานิต รัตนจินดา พนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
77 2047040 ส.ต.อ.หญิง พรทิพย์ ศรีบุญเรือง พนักงาน ขาดเอกสาร - สัญญาจ้าง/ใบประกาศ ที่ระบุชื่อตัวผู้สมัคร หรือ บัตรประจำตัวที่ระบุเลข ทสค.ที่ถูกต้อง
78 1448388 นาย ศราวุทธ ศิริธร ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
79 222986 นายวิษณุเมต ชอบเพื่อน อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
80 222986 นายวิษณุเมต ชอบเพื่อน อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 1081 หน้าทั้งหมด 21609 รายการ