รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2220-4005
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
81 101401 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล พนักงาน กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน
82 101401 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล พนักงาน กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน
83 101401 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล พนักงาน กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน
84 101401 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล พนักงาน กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน
85 208265 นายสมชาย อินทร์เกลี้ยง อดีตพนักงาน
86 2036493 นาย กฤตภาส มงคลศุภวาร พนักงาน
87 207083 นายสรศักดิ์ ลายภูษา อดีตพนักงาน
88 207136 นายสมบูรณ์ อินทปัทม์ อดีตพนักงาน
89 1552232 นาย รัชต์เขตต์ วิจิตรพล ลูกจ้าง ขาดสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
90 1552256 น.ส. ภทรวรรณ รักจันทร์ ลูกจ้าง
91 1540784 น.ส. ธัญธร โชติจัตุรัส ลูกจ้าง ขาดสัญญาจ้างที่ยังไม่หมดอายุ
92 2036508 นาย ขวัญชัย ประภาสัจจะเวทย์ พนักงาน
93 2036508 นาย ขวัญชัย ประภาสัจจะเวทย์ พนักงาน
94 1552189 น.ส. ชุลีพร อุบลมณี ลูกจ้าง
95 1552189 น.ส. ชุลีพร อุบลมณี ลูกจ้าง
96 182076 นายพนม จันทนะโสตถิ์ อดีตพนักงาน
97 077396 นางอุทัย เกตุบรรเทิง อดีตพนักงาน
98 207083 นายสรศักดิ์ ลายภูษา อดีตพนักงาน
99 207083 นายสรศักดิ์ ลายภูษา อดีตพนักงาน
100 0000000 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล พนักงาน รหัสพนักงาน ไม่มีในระบบ
หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 735 หน้าทั้งหมด 14696 รายการ