รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2220-4005
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
121 124276 นายวัชรินทร์ สุคัสถิตย์ อดีตพนักงาน
122 112236 นายสวัสดิ์ ชื่นฉ่ำ อดีตพนักงาน
123 076543 นายพักตร์ เปรมสมบัติ อดีตพนักงาน
124 195955 นายวิชัย บัวงามดี อดีตพนักงาน
125 195955 นายวิชัย บัวงามดี อดีตพนักงาน
126 023792 นายชิต แก้วมีชัย อดีตพนักงาน
127 199524 นายวิชัย อรทัย อดีตพนักงาน
128 2024220 นาย สุรศักดิ์ เสริมชีพ พนักงาน
129 0172700 น.ส. สมจินตนา กรกนก พนักงาน
130 0174033 นาย ภูมิภิญโญ วัฒนเศรษฐ พนักงาน
131 208231 นายธีระพล สุการะ อดีตพนักงาน
132 208231 นายธีระพล สุการะ อดีตพนักงาน
133 208231 นายธีระพล สุการะ อดีตพนักงาน
134 208231 นายธีระพล สุการะ อดีตพนักงาน
135 096790 นายปาน แสงขาว อดีตพนักงาน
136 207013 นายประวิทย์ คงเดชา อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 207013
137 207013 นายประวิทย์ คงเดชา อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 207013
138 207013 นายประวิทย์ คงเดชา อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 207013
139 207013 นายประวิทย์ คงเดชา อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 207013
140 207013 นายประวิทย์ คงเดชา อดีตพนักงาน เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 207013
หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 735 หน้าทั้งหมด 14696 รายการ