รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2220-4005
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
121 2036649 ร.ต.อ. สัมพันธ์ แก้วประสพ พนักงาน
122 2037045 ส.ต.ท. ปัญญา เกตุบูรณานันท์ พนักงาน
123 2036675 ด.ต. ชนาวีร์ ลิมปนะรังสรรค์ พนักงาน
124 2036936 ด.ต. มนต์ไพร ชลรัตน์ พนักงาน
125 2037021 ส.ต.อ.หญิง กมลกฤษฏิ์ รักษาชาติ พนักงาน
126 2037021 ส.ต.อ.หญิง กมลกฤษฏิ์ รักษาชาติ พนักงาน
127 2037021 ส.ต.อ.หญิง กมลกฤษฏิ์ รักษาชาติ พนักงาน
128 2037021 ส.ต.อ.หญิง กมลกฤษฏิ์ รักษาชาติ พนักงาน
129 2036613 ร.ต.อ. เปรม คุ้มยิ้ม พนักงาน
130 2036699 ด.ต. นูรีซัน หลังปุเต๊ะ พนักงาน
131 2036699 ด.ต. นูรีซัน หลังปุเต๊ะ พนักงาน
132 2036948 ด.ต. ลิขิต ทองกุล พนักงาน ขาดเอกสารบัตรพนักงาน
133 2036883 ด.ต. พิเชษฐ ไชยแสง พนักงาน ขาดเอกสารบัตรพนักงาน
134 2036895 ด.ต. พีรวัฒน์ สมจันทร์ พนักงาน ขาดเอกสารบัตรพนักงาน
135 2036871 ด.ต. พล เสนสอน พนักงาน ขาดเอกสารบัตรพนักงาน
136 2037071 ร.ต.อ. กิตติทัศน์ นนทา พนักงาน ขาดเอกสารบัตรพนักงาน
137 2037071 ร.ต.อ. กิตติทัศน์ นนทา พนักงาน ขาดเอกสารบัตรพนักงาน
138 2036900 ด.ต. ไพศาล ทองแสง พนักงาน ขาดเอกสารบัตรพนักงาน
139 2036900 ด.ต. ไพศาล ทองแสง พนักงาน ขาดเอกสารบัตรพนักงาน
140 2036900 ด.ต. ไพศาล ทองแสง พนักงาน ขาดเอกสารบัตรพนักงาน
หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 755 หน้าทั้งหมด 15082 รายการ