รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2220-4005
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
141 2036900 ด.ต. ไพศาล ทองแสง พนักงาน ขาดเอกสารบัตรพนักงาน
142 2036912 ด.ต.หญิง ภัคมณฑน์ จันทร์แสง พนักงาน
143 2036912 ด.ต.หญิง ภัคมณฑน์ จันทร์แสง พนักงาน
144 2036754 ด.ต. สุวิทย์ โพธิจันทร์ พนักงาน
145 2036754 ด.ต. สุวิทย์ โพธิจันทร์ พนักงาน
146 190035 นายน้อย พิมพ์พรรณ์ อดีตพนักงาน
147 2002959 ด.ต. นาวิน บัวสอาด พนักงาน ขาดสำเนาบัตรพนักงาน
148 201001 นายมานัส นุ่มประเสริฐ อดีตพนักงาน
149 201001 นายมานัส นุ่มประเสริฐ อดีตพนักงาน
150 166966 นายเชย กลึงพุดซา อดีตพนักงาน
151 166966 นายเชย กลึงพุดซา อดีตพนักงาน
152 166966 นายเชย กลึงพุดซา อดีตพนักงาน
153 201292 นายปลื้ม เพชรทองเกลี้ยง อดีตพนักงาน
154 201292 นายปลื้ม เพชรทองเกลี้ยง อดีตพนักงาน
155 167211 นายทวีป ลือพันธ์ อดีตพนักงาน
156 207234 นายเฉลิม กระเสาร์ อดีตพนักงาน
157 207261 นายทวี ถิ่นอ่วน อดีตพนักงาน
158 207261 นายทวี ถิ่นอ่วน อดีตพนักงาน
159 182202 นายสมบูรณ์ บุญสนอง อดีตพนักงาน
160 081326 นายเติม เกิดสัตย์ อดีตพนักงาน
หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 755 หน้าทั้งหมด 15082 รายการ