Approve Sent Files

ตรวจสอบการส่งไฟล์เพื่อยืนยัน

<

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว: Sent Files Approved

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว กรุณาลงทะเบียนอีกครั้งเพื่อตั้งรหัสผ่าน คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนผู้ใช้อีกครั้ง
                หากท่านใดไม่ผ่านการตรวจอสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2220-4005

ค้นหา เช่น ชื่อ นามสกุล หรือ เลขประจำตัว

ตรวจสอบเลขประจำตัวชื่อ-สกุลประเภทวันที่ตรวจสอบรายละเอียด
1537579นาย ปฏิญญา ร่มเย็นลูกจ้าง2/23/2018 11:09:34 AMข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 02-220-4005
201806 นายภวัต ลาภหลายอดีตพนักงาน 2/23/2018 11:09:21 AMข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 02-220-4005
201213 นายสุเทพ ปิ่นสุภาพอดีตพนักงาน 2/23/2018 11:08:46 AMข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 02-220-4005
1514539นาย ไชยากร บัวศรีสิงห์ลูกจ้าง2/22/2018 1:45:09 PMข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 02-220-4005
1493175นางสาว สาวิตรี คำภูษาลูกจ้าง2/22/2018 1:15:00 PMข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 02-220-4005
151116 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูลลูกจ้าง2/21/2018 2:33:04 PMข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 02-220-4005
1525394นาย ณัฐวุฒิ กาญจนโสภณลูกจ้าง2/21/2018 2:32:13 PM 
1533224นาย อัสรี บิลแหละลูกจ้าง2/21/2018 10:22:49 AM 
1537892นาย ชัยวุฒิ จั่นลาลูกจ้าง2/21/2018 10:22:16 AM 
1536197นาย ภานิน ปุริสารลูกจ้าง2/21/2018 10:21:55 AMข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 02-220-4005
147513 นายยงยุทธ อ่อนบุญนาคอดีตพนักงาน 2/21/2018 10:16:56 AM 
1525394นาย ณัฐวุฒิ กาญจนโสภณลูกจ้าง2/20/2018 3:05:18 PMข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 02-220-4005
1534838นาย อักคเดช นิธิสถาพรลูกจ้าง2/20/2018 2:50:19 PM 
1525394นาย ณัฐวุฒิ กาญจนโสภณลูกจ้าง2/20/2018 2:49:20 PMข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 02-220-4005
203533 นายจำลอง ตุ้มตาเต็งอดีตพนักงาน 2/20/2018 2:48:38 PM 
197646 นายสมควร เมืองบุญมาอดีตพนักงาน 2/19/2018 11:59:05 AMข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 02-220-4005
1529455นาย ไพรัตน์ นิลชื่นลูกจ้าง2/19/2018 11:58:51 AMข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 02-220-4005
1536331น.ส. สุภาวดี ชาติขุนทดลูกจ้าง2/19/2018 11:58:28 AM 
201842 นายสมเดช นิยมอดีตพนักงาน 2/19/2018 11:57:42 AMข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 02-220-4005
202695 นายสุเทพ มิ่งเชื้ออดีตพนักงาน 2/19/2018 11:57:07 AM 
1529455นาย ไพรัตน์ นิลชื่นลูกจ้าง2/16/2018 11:27:56 AMข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 02-220-4005
196430 นายทนงค์ สระสมอดีตพนักงาน 2/16/2018 10:45:26 AM 
1518248นาย วันชัย เผ่าโพนทองลูกจ้าง2/16/2018 10:44:51 AMข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 02-220-4005
196774 นายสุวรรณชัย ไชยทิพย์อดีตพนักงาน 2/16/2018 10:44:31 AM 
199054 นายปิ๋ว นอใหม่อดีตพนักงาน 2/16/2018 10:42:57 AM 
2030554นาย สุชาติ สุ่นเดชพนักงาน2/15/2018 2:04:03 PM 
2030554นาย สุชาติ สุ่นเดชพนักงาน2/15/2018 1:59:49 PMข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 02-220-4005
185952 นายบุญสืบ โศภาคนีอดีตพนักงาน 2/15/2018 1:09:13 PM 
1530052นาย วิชัย กุลนอกลูกจ้าง2/15/2018 1:04:47 PM 
1530052นาย วิชัย กุลนอกลูกจ้าง2/15/2018 11:52:03 AMข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 02-220-4005