Approve Sent Files

ตรวจสอบการส่งไฟล์เพื่อยืนยัน

<

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว: Sent Files Approved

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว กรุณาลงทะเบียนอีกครั้งเพื่อตั้งรหัสผ่าน คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนผู้ใช้อีกครั้ง
                หากท่านใดไม่ผ่านการตรวจอสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2220-4005

ค้นหา เช่น ชื่อ นามสกุล หรือ เลขประจำตัว

ตรวจสอบเลขประจำตัวชื่อ-สกุลประเภทวันที่ตรวจสอบรายละเอียด
0158003ด.ต.หญิง ภาวะดี ฉิ่งวังตะกอพนักงาน9/19/2018 10:44:41 AMข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 02-220-4005
190621 นายสุรพล ปัญญาไวอดีตพนักงาน 9/19/2018 10:44:18 AM 
1531886นาย ชัยวัฒน์ วรโชติพันธุ์ลูกจ้าง9/19/2018 10:43:25 AM 
201470 นายสายยา ตาใสอดีตพนักงาน 9/19/2018 10:42:48 AM 
1543657นาย พลากร มีทรัพย์ลูกจ้าง9/19/2018 10:42:21 AM 
1518602เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูลลูกจ้าง9/19/2018 10:41:44 AM 
1517763นาย วัชระ โจมรัมย์ลูกจ้าง9/19/2018 10:41:24 AMข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 02-220-4005
0156354นาย ขันติ กิจจาชาญชัยกุลพนักงาน9/19/2018 10:40:54 AM 
2035061จ.ส.ต.หญิง ปรานทิพย์ ชมอ่อนจิรวงศ์พนักงาน9/19/2018 10:40:11 AM 
1517074นาย บุญพจน์ จันทร์เพ็ญลูกจ้าง9/19/2018 10:38:45 AMข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 02-220-4005
099025 นายขวัญใจ แสงเหมือนเพ็ชรอดีตพนักงาน 9/17/2018 9:55:51 AM 
1535662นาย ธีรชัย จงพราหมณ์ลูกจ้าง9/17/2018 9:49:56 AM 
173433 นายเทียนชัย ศาลิโกเศศอดีตพนักงาน 9/17/2018 9:33:36 AM 
183500 นายจันที มะตะราชอดีตพนักงาน 9/13/2018 2:50:43 PM 
199250 นายไมตรี พลสงครามอดีตพนักงาน 9/13/2018 12:41:46 PM 
2035372ร.ต.ต.หญิง สุจรรยา จันทร์หลงพนักงาน9/13/2018 11:30:14 AM 
1518119นาย สรวิศ ทองเนื้อห้าลูกจ้าง9/13/2018 11:12:41 AM 
164053 นายพงษ์ศักดิ์ โตมาอดีตพนักงาน 9/13/2018 9:25:26 AMข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 02-220-4005
1535894นาย กิติศักดิ์ ธาดาธนากรลูกจ้าง9/13/2018 9:25:13 AM 
1543607นาย อภิสิทธิ์ สุขมั่นลูกจ้าง9/13/2018 9:24:28 AMข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 02-220-4005
1403455นาย พงษ์ศักดิ์ สุภดีลูกจ้าง9/13/2018 9:24:22 AM 
200660 นายบุญชัย โพประยูรอดีตพนักงาน 9/12/2018 2:55:28 PM 
0129832นาย สุพจน์ โชติกะลูกจ้าง9/11/2018 2:30:54 PMข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 02-220-4005
1521764นาย ประสงค์ เอี่ยมเคลือบลูกจ้าง9/11/2018 2:23:34 PMข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 02-220-4005
0158003ด.ต.หญิง ภาวะดี ฉิ่งวังตะกอพนักงาน9/11/2018 2:22:38 PMข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 02-220-4005
197400 นายสินชัย โพธิ์บุญอดีตพนักงาน 9/11/2018 9:58:15 AM 
200783 นายสุรินทร์ คงสำเร็จอดีตพนักงาน 9/10/2018 3:25:25 PM 
2035152จ.ส.ต. กณวรรธน์ กองติ๊บพนักงาน9/10/2018 3:19:44 PM 
1517830นาย ธีรพล ผาใต้ลูกจ้าง9/10/2018 11:17:31 AM 
1535662นาย ธีรชัย จงพราหมณ์ลูกจ้าง9/10/2018 10:41:17 AMข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 02-220-4005