Approve Sent Files

ตรวจสอบการส่งไฟล์เพื่อยืนยัน

<

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว: Sent Files Approved

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว กรุณาลงทะเบียนอีกครั้งเพื่อตั้งรหัสผ่าน คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนผู้ใช้อีกครั้ง
                หากท่านใดไม่ผ่านการตรวจอสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2220-4005

ค้นหา เช่น ชื่อ นามสกุล หรือ เลขประจำตัว

ตรวจสอบเลขประจำตัวชื่อ-สกุลประเภทวันที่ตรวจสอบรายละเอียด
206353 นายโกศล ทองกรอดีตพนักงาน 11/16/2018 1:15:54 PMข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 02-220-4005
205632 นายเอนก ผุดเผือกอดีตพนักงาน 11/16/2018 1:15:13 PMข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 02-220-4005
206301 นายสุรกรี กลิ่นมาลีอดีตพนักงาน 11/15/2018 3:08:47 PM 
206301 นายสุรกรี กลิ่นมาลีอดีตพนักงาน 11/15/2018 3:03:08 PMข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 02-220-4005
00000 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูลลูกจ้าง11/15/2018 2:57:20 PMข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 02-220-4005
205721 นายเดือน รัตนรังสีอดีตพนักงาน 11/15/2018 1:11:55 PM 
204865 นายปรีดา ชาญชาติณรงค์อดีตพนักงาน 11/15/2018 10:46:26 AMข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ 02-220-4005
206556 นายสมชาย บุญใจอดีตพนักงาน 11/15/2018 10:45:40 AM 
205595 น.ส.สุมาลี พิศาลรัศมีอดีตพนักงาน 11/15/2018 10:28:14 AM 
163535 นายสวิก กิจนิธิอดีตพนักงาน 11/14/2018 3:38:10 PM 
206212 นายสมชาย ทับโพธิ์อดีตพนักงาน 11/14/2018 3:37:11 PM 
206700 นายถาวร รอดสำอางค์อดีตพนักงาน 11/13/2018 2:00:24 PM 
201142 นายสมชัย สีหาปัญญาอดีตพนักงาน 11/13/2018 11:14:02 AM 
164983 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูลอดีตพนักงาน 11/13/2018 8:52:46 AM 
204751 นายเสนาะ สนิทอดีตพนักงาน 11/13/2018 8:52:21 AM 
204831 นายธวัชชัย คำสัยอดีตพนักงาน 11/13/2018 8:51:25 AM 
1419935นาย พงศ์นรินทร์ ธนะเจริญลูกจ้าง11/12/2018 12:03:06 PM 
206406 นายพิชัย แก้วศิลป์อดีตพนักงาน 11/12/2018 12:02:40 PM 
206716 นายธนากร ยืนยาวอดีตพนักงาน 11/12/2018 12:01:13 PM 
205436 นายวิเชียร ชูจันทร์อดีตพนักงาน 11/12/2018 9:52:52 AM 
204954 นายปรัชญา ประภาพันธุ์อดีตพนักงาน 11/12/2018 9:51:54 AM 
205331 นายแสนสุข รามศรอดีตพนักงาน 11/9/2018 11:33:06 AM 
204733 นายสุรพล อินทร์แก้วอดีตพนักงาน 11/9/2018 9:46:10 AM 
206000 นายสมมาตร คำท้วมอดีตพนักงาน 11/8/2018 2:20:32 PM 
175710 นายประสิทธิ์ บุญศรีอดีตพนักงาน 11/8/2018 1:29:57 PM 
202235 นายสนิท โสพันธ์อดีตพนักงาน 11/8/2018 11:55:14 AM 
206531 นายประดิษฐ์ เสือเดชอดีตพนักงาน 11/8/2018 11:54:21 AM 
205605 นายกำจัด ชิดชัยโยอดีตพนักงาน 11/8/2018 11:04:18 AM 
204343 นายบุญเกื้อ น้อยถนอมอดีตพนักงาน 11/8/2018 11:03:34 AM 
206442 นายไพฑูล เรืองโชติอดีตพนักงาน 11/7/2018 1:50:52 PM