Log in

ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ

ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่

ลงทะเบียนเข้าใช้งาน: Log in


รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :หมายเหตุ: รหัสผู้ใช้คือเลข ทสค. หรือ บำนาญ

ลืมรหัสผ่าน  

 ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ลงทะเบียนเพื่อผู้ใช้ใหม่คลิกที่นี่
2. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 
3. ลงทะเบียนอีกครั้งเพื่อตั้งรหัสผ่าน
 คู่มือการใช้งานระบบ intranet