รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วหากท่านใดไม่ผ่านการตรวจสอบติดต่อฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-2220-4005 หรือทางไลน์
เพิ่มเพื่อน
***** เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขออนุญาตยกเลิกการเป็นสมาชิกไลน์เมื่อสิ้นสุดการติดต่อ *****
กรณีตรวจสอบว่าผ่านการอนุมัติแล้ว ให้ทำการลงทะเบียนอีกครั้ง เพื่อยืนยันตั้งรหัสผ่าน
กรณี "เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล" หากเพิ่งเข้างานหรือเกษียณอายุจะต้องรอการปรับปรุงข้อมูลทุกสิ้นเดือน

# เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ประเภท การพิจารณา เหตุผล
181 164151 นายสนชัย ตันประวัติ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
182 164151 นายสนชัย ตันประวัติ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
183 1573614 นาย พงศกร ปานกลาง ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
184 1573444 น.ส. เกศินี ภักดีราช ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
185 1573482 นาย อิสริยะ ตรีเวก ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
186 1573535 นาย ปณต โพธเดชขจร ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
187 1573406 นาย อานนท์ ชุมกระโทก ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
188 1573468 น.ส. วนัสนันท์ ศรีสุข ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
189 1573602 นาย อิศเรศ ปานแย้ม ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
190 1573626 นาย ทศพร แท่นอินทร์ ลูกจ้าง คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
191 1573561 นาย ธรรมะ ใจประทุม ลูกจ้าง ขาดเอกสาร-จ้างงาน ที่มีชื่อของตัวผู้สมัคร หรือเลข ทสค.ปัจจุบัน
192 089553 นายธวัช ตันสมบูรณ์ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
193 152393 นางประชิต ธนโชติ อดีตพนักงาน แนบเอกสารผิด รบกวนแนบบัตร ปชช. และบัตรบำนาญสีส้ม
194 215094 นายสมมาต ทวีลาภ อดีตพนักงาน คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
195 1448560 น.ส. สุขุมาล ชื่นใจจิตร ลูกจ้าง เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 1448560 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
196 1448560 น.ส. สุขุมาล ชื่นใจจิตร ลูกจ้าง เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 1448560 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
197 1448560 น.ส. สุขุมาล ชื่นใจจิตร ลูกจ้าง เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 1448560 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
198 1448675 นาย ณกฤช ทองเพ็ชร ลูกจ้าง เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 1448675 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
199 1448675 นาย ณกฤช ทองเพ็ชร ลูกจ้าง เลขประจำตัวผิด กรุณาใช้เลข 1448675 คลิกที่นี่เพื่อตั้งรหัสผ่าน
200 9107867 เลข ทสค. นี้ไม่อยู่ในฐานข้อมูล พนักงาน แนบเอกสารผิด กรุณาแนบบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรพนักงานหรือหนังสือแต่งตั้ง
หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 1119 หน้าทั้งหมด 22371 รายการ